Tondi in Abete

Tondo in Abete grezzo ø 30 x 2400 mm
Tondo in Abete grezzo ø 40 x 2400 mm